سوابق تحصیلی

سالهای۶۶-۶۳   کارشناسی، دانشکده علوم قضایی، تهران

سال ۶۹           آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه مکگیل، کانادا

سالهای ۷۱-۷۰  کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل هوا و فضا، دانشگاه مکگیل، دانشکده حقوق هوا وفضا، کانادا

سال ۷۲             آموزش زبان فرانسه، دانشگاه لاوال، کانادا

سالهای ۷۶- ۷۲  دکتری در رشته حقوق بین الملل (حقوق محیط زیست)، دانشگاه لاوال، کانادا


Warning: include() [function.include]: Unable to access /home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/bottom.php in /home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/footer.php on line 6

Warning: include(/home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/footer.php on line 6

Warning: include() [function.include]: Unable to access /home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/bottom.php in /home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/footer.php on line 6

Warning: include(/home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/footer.php on line 6

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/bottom.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/footer.php on line 6