مقالات

۱-“Type of State Responsibility for Environmental Matters”, vol. 33, no. 1, 1999, Revue juridique Themis, Faculte de droit, Universite de Montreal, pp. 59-123.

2- “Protection against Environmental Destruction by the Traditional and Modern Law of War: Can Protection of the Environment Be Considered Customary International Law”, Summer 1999, vol. XI no. 2 The Iranian Journal of International Affairs, pp. 161-216.

3- “Legal Perspectives for the Protection of the Environment Against Using Conventional Weapons and Weapons of Mass Destruction”, Fall 1998, vol. X, no. 2, The Iranian Journal of International Affairs, pp. 280-324.

4-“Self-defense in International Law: Legal Aspects of IR655 Tragedy”, vol. VII, no. 1, the Iranian Journal of International Affairs, pp. 119-156.

5-“International Law Concerning the Prohibition Against Using the Environment as an Instrument of War”, Spring 2000, Environment and Security (Published in Canada, Laval University) pp. 141-167.

6- The Application of the “Aut Dedere Aut Judicare” Rule to Refugee Hijackers; What Conflict with Human Rights Principles? Collected Papers of the   International Conference on International Human Rights Law, Allameh Tabatabai University, faculty of Law and Political Science, Tehran, May 2002, pp. 36-55.

7- مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی بین المللی، مجله حقوقی، دانشگاه تهران، تابستان ۱۳۷۹، صص ۴۷- ۵٫

۸- پخش مستقیم تلویزیونی از طریق ماهواره از دیدگاه حقوق بین الملل، پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، سال ۷۹ – شماره های ۲ و ۳ صص ۹۵-۶۵٫

۹- حمله نظامی به هواپییمای ایرباس ایران و ۰۰۷ کره از دیدگاه حقوق بین الملل، مقالات حقوقی، مجموعه نخست، کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و اردبیل، انتشارات فروزش، زمستان ۱۳۷۹، صص ۲۱۳-۱۷۹٫

۱۰- نقش ایکائو در مبارزه علیه قاچاق و استعمال مواد مخدر و داروهای روانگردان، پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۴، تابستان ۱۳۸۰، صص ۱۸۵-۱۵۳٫

۱۱- عدم کنترل بلیت هواپیما و آثار حقوقی آن‏, نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و اردبیل سال اول شماره ۱ زمستان ۸۳ صص ۳۵-۲۴٫

۱۲- مطالعه تطبیقی ثبت و تابعیت هواپیما، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی شماره ۱۵و ۱۶ سال هفتم ۱۳۸۴، صص ۴۵-۱۹٫

۱۳- قانون قابل اجرا در حمل و نقل هوایی: بررسی سوانح هوایی فوکر ۲۸ و هرکولس سی – 130، مجله پژوهشهای حقوقی (علمی -  ترویجی) شماره ۹، نیمسال اول  1385 صص ۹۷-۶۳٫

۱۴- شناسایی بین المللی حقوق مربوط به هواپیما، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی بهار و تابستان ۱۳۸۵، صص ۴۷-۱۹٫

۱۵- افزایش یا کاهش قراردادی مسؤولیت متصدیان حمل و نقل هوایی، با همکاری دکتر ابراهیم عزیزی، نامه مفید، شماره ۵۸، اسفند ۱۳۸۵ صص ۱۴۹-۱۲۹٫

۱۶- دادگاه صلاحیتدار در دعاوی مطروحه در حمل و نقل هوایی، با همکاری دکتر ابراهیم عزیزی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی،  1387 صص ۳۳-۷٫

۱۷- جبران خسارات روحی و روانی در حمل و نقل هوایی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۴۸، پاییز و زمستان۱۳۸۷ صص ۲۳۳-۱۸۵٫

19- مروری بر اسناد حاکم بر حقوق حمل و نقل بین الملل هوایی و بررسی سیر تحول آن، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، بهار و تابستان ۸۸٫

۲۰- مفهوم حادثه در حقوق حمل ونقل هوایی، مجله مدرس دانشگاه تربیت مدرس، شماره ۶۷، تابستان ۱۳۸۹، صص ۷۹-۱۰۸٫

۲۱- مقایسه نحوه صدور اسناد در حمل و نقل بین المللی هوایی در کنوانسون های ورشو و مونترال و بررسی حقوق و تکالیف طرفین قرارداد، مجله تحقیقات حقوقی،شماره ۵۱، بهار و تابستان ۱۳۸۹ صص ۱۶۵-۲۱۵٫

۲۲- مسئولیت مدنی پلیس در نقض وظیفه مراقبت، با همکاری ابراهیم شعاریان، فصلنامه دانش انتظامی،سال یازدهم شماره سوم، پاییز ۱۳۸۸ صص ۲۳۸-۲۷۰٫

24- نقش تقصیر یا عمد در مسئولیت متصدی حمل و نقل بین المللی هوایی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، سال ۱۲، شماره ۳۰ پاییز ۱۳۸۹ صص ۲۱-۴۶٫

۲۵- ارزیابی دکترین "مسئولیت حمایت" در بحران دارفور سودان، با همکاری آقای جلیل حاضر وظیفه قره باغ، فصلنامه راهبرد، سال بیستم شماره ۵۸ بهار ۱۳۹۰ صص ۲۴۱-۲۱۷٫

۲۶- مسئولیت سازندگان هواپیما و لوازم یدکی آن در برابر خسارات وارده بر اشخاص، با همکاری خانم آمنه شوشتری، نشریه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز.

۲۷- تخصیص فرکانس در مدار ثابت زمین در نظام حقوق بین الملل، با همکاری آقای حسین تاج آبادی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

۲۸- بررسی تطبیقی موارد معافیت های غیر قراردادی متصدی حمل و نقل جاده ای در مقررات بین المللی و حقوق ایران، با همکاری آقای مجید حسن نژاد، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

۲۹- مدار ثابت زمین، فرصت ها و چالش های پیش رو در به کار گیری منابع طیف مدار، با همکاری آقای حسین تاج آبادی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی

۳۰- بررسی تطبیقی خسارت تنبیهی در حقوق حمل و نقل هوایی، نامه مفید- حقوق تطبیقی،  جلد ۸ شماره ۱ صص ۱۴۱-۱۲۷٫

۳۱- مسئولیت متصدیان حمل نقل هوایی برای عدم اجرا یا   عدم اجرای به موقع قرارداد حمل و نقل، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی،

۳۲- استفاده دستگاه قضایی از نظرات کارشناسی سازمان هواپیمایی کشوری، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی.

 

ارائه مقاله در سمینارها

۱-    سمینار بین المللی حقوق هوا و فضا در می ۲۰۰۸ و ارائه مقاله با عنوان:

Legal Aspects and advantages for Iran to Ratify the 1999 Montreal Convention with emphasis on Islamic law

2-    سمینار بین المللی اقتصاد اسلامی در دانشگاه ملی مالزی در سال ۲۰۰۹ و ارائه مقاله با عنوان:

Comparative Study of Assignment of contractual position in Iranian and Islamic Law

3-    کنفرانس بین المللی انستیتو آموزش و تحقیق آتن در تاریخ ۱۶-۱۹ جولای ۲۰۱۲ با عنوان:

The 1999 Montreal Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air: An Analysis of its Scope of Application and Benefits

4-    کنفرانس بین المللی شانگهای در تاریخ ۱۱-۱۳ جولای ۲۰۱۳ ارائه مقاله با عنوان:

Good Faith in Pre-Contractual Negotiations

 

طرح های پژوهشی

 ۱- نقش ایکائو در تضمین امنیت هواپیمایی کشوری بین المللی، طرح تحقیق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۰٫

۲- مسئولیت مدنی پلیس در قبال اعمال و اختیارات و انجام وظایف قانونی، طرح پژوهشی با همکاری دکتر ابراهیم شعاریان، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تابستان ۱۳۸۲٫

۳- حقوق و مقررات مربوط به هواپیما در حقوق بین الملل وکشورهای ایران، انگلستان و کانادا، طرح پژوهشی، معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی، تابستان ۱۳۸۳٫

۴- برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق هوا و فضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خرداد ۱۳۸۶٫

۵-تحول مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی از کنوانسیون ورشو تا کنوانسیون مونترال و بررسی لزوم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۸٫

۶-بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای تاخیر و خسارات تنبیهی در ایران، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، ۱۳۸۹٫

۷-استفاده دستگاه قضایی از نظرات کارشناسی سازمان هواپیمایی کشوری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، آذر ماه ۱۳۹۰٫

۸- بررسی هماهنگی مقررات ایران با اهداف سازمان هواپیمایی کشوری و ارگان های آن، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، مرداد ماه ۱۳۹۲٫

 نظارت بر طرح های پژوهشی  

۱-بررسی حقوقی امنیت هوانوردی در پرتو تحولات حوادث ۱۱ سپتامبر، مجریان طرح: فریبا رضی پور، شهرام زرنشان، علی اکبر گلرو، پایان طرح  شهریور ۱۳۸۷٫

۲- بهره برداری نظامی از فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل، مجریان طرح: فریبا رضی پور، شهرام زرنشان، علی اکبر گلرو، پایان طرح شهریور ۱۳۸۷٫

۳-بررسی ابعاد حقوقی بکارگیری سامانه های ناوبری فضائی ماهواره ای جهانی، مجریان طرح: سید علی خزائی، علی اکبر گلرو، پایان طرح تیر ۱۳۸۷٫

۴-بررسی و تحلیل اسناد بین المللی حقوق فضایی، عملکرد سازمان های فضایی و ارائه راهکارهای مناسب، مجریان طرح: فریبا رضی‌پور، علی اکبر گلرو پایان طرح اسفند ۱۳۸۷٫٫

۵-بررسی حقوقی مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های فضایی ایران، مجریان طرح: سید‌هادی محمودی، فریبا رضی‌پور، علی‌اکبر گلرو پایان طرح مرداد ماه ۱۳۸۸٫

۶- حقوق مسافران هواپیما، مجریان طرح: سید‌علی خزائی، علی‌اکبر گلرو، پایان طرح آبان ۱۳۸۶٫

۷- سازمان‌های بین‌المللی فضایی (گزارش دوم پروژه بررسی و تحلیل اسناد بین‌المللی حقوق فضایی، عملکرد سازمان‌های بین‌المللی فضایی و ارائه راهکارهای مناسب برای جمهوری اسلامی ایران)، مجریان طرح: فریبا رضی‌پور، علی‌اکبر گلرو، پایان طرح مرداد ۱۳۸۸٫

 

 


Warning: include() [function.include]: Unable to access /home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/bottom.php in /home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/footer.php on line 6

Warning: include(/home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/footer.php on line 6

Warning: include() [function.include]: Unable to access /home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/bottom.php in /home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/footer.php on line 6

Warning: include(/home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/footer.php on line 6

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/bottom.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/footer.php on line 6